طرح مرمت و احیاء خانه فاطمی نایین

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1397 / تک بناها / طراحی شده
عکس تاریخی سال 1335

پلان و مقاطع

Go to top