بافت اصفهک

بانک تجارت

خانه فاطمی‌ها، نایین

عمارت سورگاه

بلقیس، اسفراین