مجتمع اموزشی نابینایان استان آذربایجان شرقی

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1386-1390 / طراحی شده / فرهنگی-تفریحی-خدماتی
  • بنیاد خیریه برادران مردانی آذر

اطلاعات نقشه ها

سه بعدی های خارجی

سه بعدی های داخلی

Go to top