طرح مرمت و ساماندهی باغ سردار ماکو

(بزرگ (بیش از 2000 مترمربع / 1391-1395 / باغ های تاریخی / ساخته شده
  • سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو

باغ تاریخی باغچه جوق از جمله باغهای تاریخی کشور است که در 5 کیلومتری غربی شهر ماکو در روستای باغچه جوق قرار دارد. این باغ طی سالهای 1284-1276 ه.ش توسط تیمورپاشا و فرزندش مرتضی قلی خان ملقب به اقبال السلطنه به شیوه باروک احداث شده است. تفکیک باغ به دو بخش مصنوع و باغ میوه، کاهش منابع آبی و متروک شدگی بخش های شرقی و رانش تدریجی بستردر سالهای اخیر، سبب بروز آسیبهای جدی به باغ و ابنیه آن شده است.
طرح احیاء باغ با رویکرد به باغ گیاه شناسی ماکو، می کوشد تا ضمن کاهش اثرپذیری آسیب ها و رفع آنها و نیز ساماندهی بخش های مختلف باغ، کاشت گیاهان بومی و بارگزاری عملکردی مناسب، امکان بهره مندی طیف گسترده ای از بهره برداران، گردشگران منطقه و ساکنان بومی را فراهم نماید. تاکید بر ساختار اکولوژیک باغ، طراحی محورهای دسترسی افزایش سرانه سبز باغ و کاهش ریسک عوامل مخرب از جمله رویکردهای اصلی مشاور در این پروژه بوده است.

وضع موجود

اطلاعات نقشه ها

Go to top