نظام اجتماعی محلات در دوره قاجار

Posted in :Uncategorized @fa

Author:administrator

فوریه 24, 2019

بدون دیدگاه

 • کاوه منصوری
 • فرامرز پارسی
 • نگار بدری

چکیده

وجود اسناد معتبر تاریخی، حاکی از وجود مرزبندی دقیق و تاثیر گذار محلات در نظام شهرسازی ایران است. این مرزبندی های اجتماعی که در ابتدائی ترین فرم خویش در نظام های خانوداگی و عشیره ای قابل ردیابی است، در دوره های متاخر به حوزه های مختلف مذهبی ، اقتصادی و اجتماعی نیز کشیده می شوند. وجود وقف نامه ها و نقشه های تاریخی از شهرهایی چون تبریز، تهران، قزوین و اصفهان و . . . خود دلیلی محکم بر حضور نظام محلات در شهر های تاریخی کشور است که در تغییر چهره شهر ایرانی تاثیرگذار بوده اند. محلات تاریخی و اندام های کالبدی آن، نمایانگر وجه بارز این تقسیم بندی در نظام شهرسازی ایرانی است که با پشتوانه ای تاریخی، نقشی کلیدی در نظام اداره شهر را داشته اند. نظامی که در طول قرون متمادی دستخوش تغییراتی بنیادین شده و در دوره قاجاری به تکامل یافته ترین وضعیت کالبدی و کارکردی خود دست یافته اند.

مقایسه تطبیقی شهرسازی دوره قاجار و دوره پیش از آن، گویای تفاوت های اجتماعی عمیقی است که تاثیر آن بخوبی در نظام معماری و شهرسازی ایران قابل بررسی است. اگر در دوره صفوی، حضور دولت متمرکز و اقتدارگرای مرکزی با هدف شهرسازی حکومتی، به ایجاد میادین، خیابان ها، کاخ ها، باغ ها و مساجد بزرگ می پردازد، دولت قاجار در نظام اداره شهر مداخله نمی کند. در واقع در این دوره، هدایت  و توسعه نظام شهری بر عهده مهمترین و پیچیده ترین نهاد مدنی، یعنی محله قرار داده می شود و شاید به همین دلیل است که در دوره قاجار هرگز، میادینی با عظمت میدان نقش جهان پدید نیامد.

شهر قاجاری از طریق اداره شهر توسط ترکیبی از نهاد های مدنی که محلات تاریخی، تبلور کالبدی آن بود به چنان انسجام کالبدی دست می یابد که شاید پیش از این هرگز در شهر ایرانی، تجربه نشده بود. همه چیز از فرهنگ و اقتصاد، عمران و آبادانی و نظام اجتماعی در ارتباط با هم  و بر اساس مضمون زندگی جاری شکل می گرفت و از همین رو، تضادی لاینحل میان زندگی مردم و شهر ایجاد نمی گردید. نه معماری مزاحم شهر بود و نه شهر مزاحم سکونت. از این روست که می توان شهر قاجاری و به تبع آن نظام شهرسازی این دوره را تکامل مفهوم مدنیت در تاریخ شهرسازی ایران دانست که بسیاری ار مفاهیم اجتماعی – مدنی آن قابل بازشناسی است.از این رو، در پژوهش حاضر با انتخاب دوره قاجار به عنوان بازه زمانی پژوهش و شهرهایی چون تبریز، تهران و قزوین به عنوان نمونه های موردی مطالعه، به نقش کلیدی محلات در اداره، هدایت و توسعه شهر پرداخته و کارکرد اجتماعی محلات از یک سو و ویژگی های کالبدی آن از سوی دیگر مورد بررسی قرار می گیرند.

تاثیر نهادهای اجتماعی در ساختار شهرسازی ایران

اگرچه می توان ساختار کالبدی شهرهای ایران قبل از اسلام را بر مبنای مکتوبات ، توصیفات و آثار معماری آنها مورد بازشناسی قرار داد، اما نمی توان تاثیر ساختارهای اجتماعی و سیاسی بر کالبد شهر را بصورت قابل قبولی مورد تحلیل قرار داد. در صورتی که شهرهای پس از اسلام می تواند تصویری اگرچه نه چندان دقیق اما قابل تعمق ارائه دهد.

در ایران بعد از اسلام به لحاظ سیاسی دوره های متوالی ضعف قدرت های مرکزی و شکل گیری حکومت های محلی و اصطلاحا  “ملوک الطوایفی” تا استقرار حکومت مرکزی فراگیر و مقتدر، بارها تکرار می گردد. در بررسی تاریخ سیاسی ایران می توان دوره های طولانی از هرج و مرج های سیاسی را سراغ گرفت که گاه دوره هایی چند صد ساله را در بر می گیرد. نکته جالب توجه این مطلب  است که به رغم ضعف نظام حکومتی و عدم  توانایی حکومت در تسلط فراگیر بر ساختار شهرها، این سکونت گاه ها به حیات پایدار خود ادامه داده و اگرچه سرعت رشد آنها به دلایل مختلف کاهش یافته، اما  متوقف نگردیده است.

در بررسی دلایل این امر، می توان نظریه استقلال نسبی شهرها از حکومت را مطرح نمود. بر مبنای این نظریه، نیروی تداوم بخش حیات شهرها در دوره های طولانی ضعف ساختار حکومت ها، نه در توان و قدرت دستگاه حاکمه، که در توانمندی شهروندان و نهادهای اجتماعی غیر دولتی بوده است که با رشدی فراگیر، شبکه های اجتماعی بهم پیوسته ای را تعریف کرده و حیات اقتصادی و اجتماعی شهر را تضمین می نمودند. در نمونه ای دیگر، تاثیر نهادهای اجتماعی در شکل و تدوام حیات شهرها را می توان در شهرهای نوبنیادی دانست که به صورت فرمایشی توسط حاکمان ایلخانی طراحی و ساخته شدند، اما به سبب عدم شکل گیری نظام های اجتماعی و نهاد های مردمی مورد استقبال قرار نگرفت، بگونه که این شهرها که روزگاری پایتخت سیاسی و اجتماعی دستگاه قدرت بودند، با مرگ پادشاه و کمرنگ شدن پشتیبانی دستگاه حاکمه، رو به اضمحلال گذاشته و در دوره های متاخر به ویرانه هایی تاریخی مبدل گردیدند. 1

سلطانیه در زنجان و ربع رشیدی و شنب غازان در تبریز، سه نمونه مهم از شهرهایی بودند که سرنوشتی برابر با آنچه ذکر شد، را تجربه نمودند، بگونه ای که شهر سلطانیه که کار ساختمانی آن در سال 710 ه.ق پایان یافته و پس از تبریز، بزرگترین شهر ایلخانی محسوب می گردید، با مرگ اولجایتو در سال 716 ه.ق دچار ضعف گردید. ویرانی شهر با حمله تیمور در سال 786 ه.ق شتابی دو چندان گرفت، بگونه ای که در دوران صفوی به اردوگاهی نظامی و یکی از منزلگاه های میان راهی شاهراه تبریز مبدل گردید.2

بررسی ساختار شهرهای پس از اسلام از شواهدی خبر می دهد که بر مبنای آنها می توان اتکای شهر بر نیروهای اجتماعی و نه صرفا اقتدار دولت را به عنوان بخش مهمی از عوامل حیاتی شهر اثبات نمود. در این شهر ها، نظام اجتماعی متکی بر اندیشه اسلامی، سیستم کاست های ساسانی را (نظام اجتماعی- سیاسی بر مبنای طبقات اجتماعی شهروندان) – که نظامی سلسله مراتبی و بسیار خشک بر مبنای تبعیت از قدرت مرکزی بود- بر هم ریخت و تا مدت ها اجازه شکل گیری طبقات اجتماعی مقتدر را نداد. در چنین وضعیتی حتی اگر، چنین نظامی شکل می گرفت، در تغییرات متناوب و پریودیک اقتدار دستگاه حاکمه نابود شده و جای خود را به لایه های جدید و یا خاندان های مقتدر جدید می دادند. بنابراین می توان تصور کرد که اگرچه لایه های اجتماعی مقتدر تحت تاثیر حمایت دولت ها- که خود عموما ساختار عشیره ای و ایلی داشتند- وجود داشته و در شکل گیری شهر نقش داشته اند، اما لایه های متوسط تر اجتماعی به سبب آسیب پذیری کمتر در برابر تحولات سیاسی بنیان افکن، بصورت مستمر وجود داشته و می توانستند تاثیرگذاری بیشتر بر تداوم حیات شهر و حتی توسعه آن داشته باشند.

شکل گیری امپراطوری بزرگ اسلامی و سیطره آن بر بخش عظیمی از شهرهای بزرگ آن زمان و تحرک اقتصادی صورت گرفته در پی آن، عامل دیگری را وارد مفهوم شهر نمود که به توسعه آن انجامید. بدین سان بود که  رشد شهرهای متوسط و شکل گیری ابر شهرهایی چون ری، تبریز، اصفهان، نیشابور، سمرقند و . . .و رونق تجارت و بازرگانی، شهرهای مذکور را به عنوان نقطه هدف مهاجرت اقوام مختلف انسانی مبدل ساخت. با مطرح شدن مفهوم مهاجرت و انتقال شهروندان از شهر های کوچک به مراکز بزرگ جمعیتی، مفهوم ثانویه قومیت – ساختار روابط فرهنگی و اجتماعی مابین طبقات همسان- عامل اساسی پی ریزی هسته های اجتماعی جدید گردید که صورت کالبدی آن در قالب محلات اولیه منعکس شد.

مقایسه منابع اقتصادی حکومت در قیاس با پتانسیل های مالی نهاد های مردم محور، بر وجود نظام اقتصادی بسیار دقیق وقف به عنوان عامل پیشبرد اهداف عمومی تاکید می کند. به گونه ای که توسعه مدبرانه نهاد وقف به عنوان نظام مبتنی بر آموزه های دینی و اجتماعی، زمینه ساز بسیاری از تحولات نوین در نظام مدیریتی شهرهای ایران گردید. وقف به عنوان نهادی اقتصادی با تاریخی که به پیش از اسلام می رسید، علاوه بر پارامترهای اقتصادی، با تعریف نظامی لازم الاجرا، مدیریت بهره برداری را نیز تضمین می نمود و «می توانست همانند حرکت مویرگی در میان بافت شهر رسوخ کند و بر حسب معیارها و قواعدی که مستقل از حیات تک انسان ها پایدار می ماندند، تا زمان بی پایان عمل کند.»3

از سویی دیگر می توان نظام جهانی اقتصاد را عاملی دیگر در پیشرفت شهرها بصورت مستقل از حکومت مرکزی دانست. در توضیح این مطلب می بایست این نکته را در ذهن داشت که جهان آن زمان در خشکی ها معنا می یافته و اگرچه ناوگان های دریایی وجود داشته است، اما محدوده های تجارت، بازرگان و اعمال نیروهای نظامی عمدتا بر روی خشکی معنا می یافته است. در چنین بستری، تعریف شاهراه های تجاری نظیر راه ابریشم و ادویه و عبور این راه ها از شهرهای محور خراسان، سمنان، ری، قزوین، آذربایجان و . . . سبب رشد شهرهایی چون نیشابور، ری، تبریز و اصفهان گردید که از نیروی حیاتی اقتصادی این محور ها تغذیه می کردند.

رویه مذکور به عنوان عاملی دائمی و در عین حال تاثیرگذار – از دوره ساسانی تا اواخر قرن نهم هجری(15 و 16 میلادی)- تا تغییر مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی پس از دوره رنسانس ادامه یافت که با ایجاد مناسبات جدید جهانی- بدنبال جنگ عثمانی و دولت های اروپایی- تجارت، از مسیرهای دریایی، از رونق بیشتری نسبت به مسیرهای خشکی برخوردار شد. آغاز دوران صفوی سرمنشا تحولاتی جدی در جهان و به موازات آن در ایران بود که اثرات آن در همه شئون اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است.

ارتقا مفهوم دولت در دوره صفوی و تاثیر آن در نظام شهرسازی

دوره صفوی، دوره شکوفایی مجدد حکومت مرکزی و «عصر اعتلا و ارتقاء مفهوم آن» است.4 دوره ای که با انتظامی سامان یافته در نقطه مقابل حکومت های گذشته قرار می گیرد. در انتهای دوره ایلخانی، فروپاشی دولت مرکزی و عدم تشکیل دولتی متمرکز و سازمانده به معنای فروپاشی سازمان های عقیدتی و جهان بینی حاکم بود، امری که سبب اعلام استقلال مذاهب و فرق اسلامی با هویت های مستقل در نقاط مختلف کشور گردید. در این دوره، مذهب شیعه و فرقه های عرفانی وابسته به آن – که در دوره های گذشته و بخصوص در عصر سلجوقیان و مغول مورد تعقیب بود-  فرصتی برای شکوفایی و توسعه یافته و « سازمان های شیعه موفق به برپایی اتحاد عقیدتی در میان عامه مردم گردیدند.»5 شکل گیری حکومت های سربداران در خراسان، تحرکات خاندان شیخ صفی در آذربایجان با تمسک به مذهب شیعه، دو نمونه مهم از سازماندهی های مذهبی جدیدی بودند که با استقرار حکومت مقتدر شاه اسماعیل صفوی به بار نشست.

نتیجه این این امر، تشکیل نخستین حکومت ملی و متمرکز ایرانی در دوره اسلامی بود که سازماندهی فرقه ای و تشکیلات منضبط آن سبب گردید تا دولت صفوی بر همه شئون زندگی مردمان خود تسلط یابد. قاطعیت دولت در حکومت، رشد دیوان های حکومتی و رشد و توسعه بازرگانی، سیاست های ارضی جدید و اداره امور مختلف توسط ماموران حکومتی،ایجاد نیروی نظامی متمرکز و مسلح شدن این نیروها و … از جمله مهمترین عواملی بودند که سبب تحول ساختار حکومت از نظام ایلی به سوی نظام متمرکز و قاهر گردید.

 بررسی وقایع تاریخی اروپای هم عصر دولت صفوی، حاکی از شکل گیری نظامی مشابه با نظام حاکمه ایران در اروپای قرون شانزدهم و هفدهم میلادی است. مقارن این ایام، با کاهش توانمندی دولت شهرهای مستقل اروپایی- که با اندکی اغماض، مفهومی برابر با حکومت های ملوک الطوایفی ایران قبل از صفوی نظیر آق قویونلوها، قره قویونلوها، آل مظفر و … دارد- فئودالیسم و ارکان وابسته به آن در اروپا، در تفوقی آشکار، جانی دوباره گرفته و بر دولت شهرهای تضعیف شده، مسلط می گردد. نتیجه این امر شکل گیری نظام جدید قدرت با تعریفی نوین بود که همانند دولت صفوی خواستار یکپارچه سازی حکومت محلی و تشکیل حکومتی مرکزی است. « با گذر زمان، شهرهای آزاد که مرکز داد و ستد بودند، تحت حاکمیت شاهزادگان و امیران قرار گرفتند تا آنکه در آغاز سده شانزدهم، دولت های نیرومندی در فرانسه، انگلستان، اسپانیا، آلمان و هلند امروزی به ظهور رسید.»6 نتیجه این امر در هدفی مشابه با آنچه در دوره صفوی آشکار گردید؛ ایجاد تمرکز و نظارت دستگاه حاکم بر تجارت و بازرگانی و حمایت پادشاهان قدرتمند و بازرگانان ثروتمند از رشد هنر و معماری بود.

نظام شهرسازی در عصر صفوی

بر خلاف تصور عمومی، بازسازی و ابداع مفهوم نوین شهر ایرانی را نمی توان به عصر صفوی نسبت داد، بلکه می بایست از این عصر به مثابه دوره تکوین اندیشه ای از نظام شهرسازی یاد کرد که نطفه آن قبل از تشکیل دولت صفوی و در دل حکومت های قره قویونلو و آق قویونلو در آذربایجان بسته شده بود. ایجاد مجموعه حسن پادشاه در تبریز، زمینه ای روشن از نظامی دارد که بعدها مفهوم توسعه شهر در دوره صفوی را در شهرهای قزوین و اصفهان پدید آورد. برنامه ریزی شهری، طراحی و اجرای پایتخت جدید شاه طهماسب و شاه عباس در قزوین و -بصورت تکامل یافته تری- در اصفهان، نماد تجسم کالبدی اندیشه نظام شهرسازی در این دوران است که از تحقق آرمان- شهر دولت صفوی در پی دگرگونی های مذهبی، سیاسی و اجتماعی گسترده حکایت می نماید که چون پدیده ای یادمانی پا به عرصه وجود می نهد.  (تصویر 1)

مقایسه تطبیقی دولت صفوی و سبک هنری ناشی از آن با سازمان دولتی و سبک باروک هم عصر آن، از پیشرو بودن نظام صفوی در امر شهرسازی حکایت دارد. «در حالیکه نواندیشان و نظریه پردازان دوره باروک در پی سازمان بخشیدن به شهرهای قرون وسطایی اروپا و تحقق بخشیدن به آرمان- شهرهایشان هستند،  مکتب اصفهان، الگوی آرمانی خود را به بهترین شیوه ممکن به اجرا در آورده است.»7 وجود حکومت مقتدر مرکزی و ثبات سیاسی و امنیتی از یک سو و وضعیت مناسب اقتصادی از سوی دیگر، سبب تغییر ساختار بسیاری از شهرهای بزرگ چون تبریز، قزوین و اصفهان گردید، بگونه ای که گشایش شبکه ارتباطی، ساخت میدان های بزرگ و عمومی، عمارات و کاخ- باغ ها و …، مورفولوژی فشرده پیشین را تغییر داد.  (تصویر 2)

طراحی محور جدید و وسیع شهری (چهارباغ) در اصفهان- که در تداوم مفهوم خیابان سپه قزوین، دومین محور شهری تعریف شده در ایران است- از یک سو و ایجاد میدانی حکومتی با انتظام فضایی پیش گفته به عنوان مرکز جدید شهر سبب تقسیماتی گردید که جابه جایی های جمعیتی، قومی و مذهبی جدید را بدنبال خود آورد که با مقهوم ارگانیک پیشین شکل گیری محلات متفاوت  بود. (تصویر 3) «در چنین حالتی «شهر تاریخی، مکان استقرار محلات مسلمان و یهودی نشین شده و در شمال شرقی تقاطع زاینده رود و چهار باغ قرار گرفت.از سوی دیگر، محلات دولت مداران و دولت مندان در شمال غربی تقاطع، محلات تازه بنیاد ارامنه در جنوب غربی و محله زرتشتیان در جنوب شرقی تقاطع مذکور شکل گرفت.» (تصویر 4)

از دیگر سو، گسترش شهرها از یک سو بر اساس مفاهیم رایج حاکم بر مورفولوژی شهرهای ارگانیک بوده و از سوی دیگر متاثر از برنامه ریزی های حاکمان شهر بود. « به موازات تقویت مادی و مالی شهر، خدمات عمومی گسترش یافته و از شبکه هایی کم و بیش منظم برخوردار گشته و در این میان دو گروه از شهروندان داعیه دار ساخت و گسترش اماکن مذهبی و شدند؛ آنانکه حاکم شهر بودند و سیاستگذار توسعه- که در اکثریت بودند- و آنانکه بر مبنای اعتقادات شخصی به امور خیریه می پرداختند- خواه به نذر و نیک اندیشی و خواه جهت خودنمایی و کسب جاه و جلال.»(تصویر  6)   

                                                                             

دوره قاجار و نقش نهادهای مردمی در ساخت و توسعه شهر

با انقراض سلسله صفوی، دوره ای دیگر از تغییرات پریودیک ذکر شده، شروع شده و حکومت افغان ها، نادرشاه افشار و زندیه با عمری در حدود یکصد سال، بر ایران آغاز گردید. بررسی دوره مذکور از این رو با اهمیت جلوه می کند که افاغنه،  نه تنها سلطنت صفوی را از بین بردند، بلکه رابطه حکومت با شهر را وارد مرحله نوین ساختند که نتیجه آن به حداقل رسیدن نقش دولت در شکل دهی به ساختار شهرها بود. این امر در دوره نادر شاه افشار – که مدام در حال لشگرکشی بود- نیز تداوم یافته و اقدامات نادر تنها به ساخت کلات نادری(عمارت خورشید) محدود گردید. اگرچه زندیه در محدوده ای کوچکتر از صفویه، حکومتی نسبتا مقتدر فراهم آورد ، اما محدوده مداخلات کالبدی خود را تنها به شیراز و ساخت مجموعه ارگ، بازار و مجموعه وکیل و نمونه هایی از این دست محدود ساخت.

در غیاب حکومتی مسلط نظیر دولت صفوی و با کاهش تاثیرگذاری نهاد حکومتی در ساختار شهر،  نهادهای مدنی سنتی، مدیریت توسعه شهر را دوباره بر عهده گرفته و به تقویت ساختارهای شهری پرداختند. با آغاز دوره قاجار و تسلط سیاسی 200 ساله حکومت مرکزی بر کشور، اگرچه امینت نسبی و اقتدار سیاسی برای مدتی در حدود 2 قرن بر ایران حاکم می گردد، اما به دلایل گوناگون و از همه مهمتر شرایط جهانی– شکل گیری امپراطوری جهانی بریتانیا و رونق تجارت-  و پیشرفت صنعت دریانوردی، مخصوصا با اختراع کشتی بخار، اتفاقاتی که نظیر آن در دوره صفوی با کشتی های بادبانی در پیشرفت تجارت روی داده بود، تکرار گردید. نتیجه این امر، نزدیک تر شدن لبه تمدن پیشرفته غرب به مرزهای ایران از طریق مستعمرات متعدد دولت های اروپایی بود، بگونه ای که قدرت نظامی بسیار برتر آنها- چه روسیه و چه انگلستان- دولت حاکم ایران را در موقعیت جدیدی قرار داد. از سوی دیگر، رابطه دولت با علمای شیعه و عدم قبول قطعی حکومت قاجار توسط اکثر ایشان نیز در شکل گیری موقعیت جدید موثر بود.

بنابر آنچه گفته شد، دو عامل اساسی کاهش تسلط حکومت مرکزی بر ساختارهای شهری و رشد نهادهای اجتماعی سبب توسعه خود اتکای شهرها گردید، بگونه ای که شهرها در یک دوره صد ساله به چنان بنیه اقتصادی و مدیریتی دست یافتند که در زلزله سال 1193 تبریز ، (مقارن با تاریخ ادعای سلطنت از سوی آغامحمدخان قاجار و  7 سال پیش از پایتختی تهران)نهادهای مدنی و اقتصادی مردمی موفق شدند؛ بازار تبریز را به عنوان بزرگترین سازه آجری جهان تنها در 20 سال  و بدون کمک نهاد حکومتی بازسازی نمایند. (اهمیت این مسئله زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم بنا به وسعت قابل توجه این مجموعه، شاید انجام این کار در زمان حال و با تکنولوژی نوین در بازه زمانی مذکور امکان پذیر نباشد.) 

 بنابراین در آغاز شکل گیری دولت قاجار با تمام خشونت های ذاتی آغامحمدخان و تمایل به ایجاد تمرکز، شهرها و توان اجتماعی و اقتصادی آنها، نقش مدیریتی خود را در بقا و توسعه شهر به تمامی به دولت واگذار نکردند و دولت در تداوم سنت حکوت داری در موقعیتی قرار گرفت که نقشی محدود برای خود قائل شد، به گونه ای که حفاظت از مرزها، امنیت راهها، امنیت محدوده شهرها، توسعه شبکه آبیاری و جمع آوری مالیات و . . . مهمترین وظیفه حکومت به شمار می رفت. شاهد نظریه پیش گفته عدم وجود طرح های بلند پروازانه شهری نظیر آنچه در دوره صفوی دیده شد، می باشد. (تصویر 10)

در مقام مقایسه، میدان مشق، میدان توپخانه و میدان بهارستان به عنوان مهمترین میادین پایتخت تهران قاجاری از نقطه نظر اندام های کالبدی خود، قابل مقایسه با میدانهای نقش جهان اصفهان، خان یزد و گنجعلی خان شیراز نیستند. (تصویر 5) بازار تبریز، زنجان، اصفهان، تهران، اراک، رشت و … همه و همه به عنوان مهمترین شریان های شهری، محصول دوران قاجار هستند که نه توسط دولت که توسط نهاد های مردمی و بازرگانان مستقل و از منابع مالی شخصی ساخته شده اند. مجموعه هایی نظیر مجموعه امیر شامل تیمچه بزرگ و کوچک، راسته و میانسرایی بزرگ، مجموعه سه گانه سراهای حاج حسین، مجموعه میرزا شفیع شامل سرا، تیمچه و دالان اختصاصی، مجموعه سه گانه تیمچه های حاج شیخ ، تیمچه مظفریه و… در بازار تبریز، تیمچه امین الدوله در بازار کاشان، تیمچه حاجب الدوله در تهران، مجموعه کاشانی در بازار اراک شامل سرا و تیمچه و … نمونه هایی هستند که توسط تجار مستقل ساخته شده اند. علاوه بر بازار به عنوان یکی از مهمترین عناصر کالبدی مردم ساخت، بخش عظیم دیگری از عناصر شهری نظیر مساجد، آب انبارها، یخچال ها، حمام های و …  همه و همه توسط بانیان خصوصی ساخته و پرداخته شده اند. نمونه این بناها در همه شهرهای کشور از جمله در تهران، تبریز، اصفهان، قزوین، کاشان، یزد، نائین و … دیده می شود. هرچند تهران به سبب پایتخت بودن شاهد اقدامات حکومتی نیز بود10، اما نمی توان از آنها به عنوان مداخلاتی وسیع یاد کرد. از طرف دیگر، نظام وقف به عنوان یک شیوه مدیریت اقتصادی و بهره برداری با قوت تمام از فرآیند توسعه مردمی شهری حمایت کرده و چندان که توضیح داده شد، این مسئله مسبوق به سابقه نیز بوده است.

            در صورتیکه نقش موثر نهادهای اجتماعی را در مدیریت شهری بپذیریم، باید سوال کرد نهاد اجتماعی کارآمد برای این نقش آفرینی چیست؟ پاسخ نهادی تاریخی محلات است که از گذشته هایی دور در ساختار شهرها شکل گرفته و مزاحمت های دولت صفوی در راستای تضعیف آن نتوانست لطمه ای جدی بر پیکره آن وارد کند. محلات به عنوان یک ساختار منعطف اجتماعی، قادر بوده است تا با مفاهیم متفاوتی چون قومیت، مذهب، صنف و حتی نمادهای شهری، به شکل دهی خود بپردازد. نتیجه این امر واحد اجتماعی فراگیری بود که فراتر از خانواده با انسجام قابل توجهی شکل گرفت، واحدهایی که به هیچ عنوان طبقاتی نبوده و با کنار هم قرار دان لایه های اجتماعی با توان های گوناگون به حمایت از آنها می پرداخت. در شکل گیری عناصر کالبدی محلات، مسجد، حمام، آب انبار، تکیه و … با توان مالی اغنیا با الگوی وقف و نیروی انسانی لایه های پائین تر ساخته شد. ویژگی خوداتکایی محلات قاجار و استقلال نسبی آنها از دستگاه حاکمه در چگونگی تامین امنیت آنها نیز دیده می شود. در این دوره اگرچه، داروغه شهر مسئول اصلی امنیت فضای شهری بود، اما در مواردی نیز، عیاران و لوطی ها- نظیر لوطی صالح- این مهم را بر عهده می گرفتند.

در این دوره، نظام محلات آن چنان تاثیر روشن و تاثیرگذاری بر کالبد شهری می گذارد که در همه نقشه های تهیه شده از شهرهای دوره قاجاری، مرز محلات بخوبی مشخص شده، بگونه ای که این نظام مرزبندی دقیق در نقشه تبریز در حال انقلاب صورت عینی به خود گرفته است. این نقشه مرز محلات موافق دولتیون و انقلابیون را که در حال مخاصمه با یکدیگرند،را به خوبی مشخص می سازد. نکته جالب توجه این است که محدوده مورد تصاحب هر یک از دو گروه، دقیقا بر مرز محلات منطبق بوده که بیانگر دیدگاه های متمایز محلات می باشند. 1

با گذر زمان و شتاب گرفتن فرایند تجددخواهی و توسعه شهری، فرآیند استقلال محلات از حکومت موجب گردید تا رشد بسیاری از ارکان اقتصادی شهری توسط مردم انجام پذیر گردد. رشد کارخانجات که هنوز بسیاری از آنها در تبریز و اصفهان و یزد باقی مانده اند، از نمونه های این فرآیند می باشند. رشد نهادهای مالی خصوصی در این دوره چندان قوت گرفت که حاج امین الضرب با همراهی چند سرمایه گذار دیگر، نخستین موسسه مالی ایرانی را در برابر بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی ایران و روس پدید آورد. به موازات این امر، برق برای نخستین وار توسط بخش خصوصی وارد کشور گردیده و نخستین نظام سواره عمومی توسط همین قشر در تهران و تبریز راه اندازی می گردد. از طرفی رشد نهادهای اقتصادی مردم محور چندان رشد یافت که سرمایه داران ایرانی به فکر ایجاد نخستین خط آهن سراسری نیز می افتند. (تصویر 7)

رشد نهادهای اجتماعی و پایگاه های مردمی این نهاد ها، در نهایت شهر قاجاری را – که مبتنی بر نظامی مردمی است- قادر می سازد تا از طریق انقلاب مشروطه، نظامی نوین و پیشرو را در رابطه دولت و مردم پی افکنده و بر ساختار سیاسی حکومت تاثیر گذارد، بگونه ای که مردم ایران در دوره ای پای در مسیر دموکراسی نهاد که هنوز هیچ کشور آسیایی، دارای مجلس منتخب مردم نبود.

آنچه مسلم است، این است که هیچ کدام از تحولات بصورت خلق الساعه و در پی یک اختلاف ساده بین مردم و شاه بوجود نیامده است، بلکه حاصل تحولات عمیقی است که در ساختار نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه پدید آمده و زمینه تحولات همه جانیه ای را فراهم آورد. (تصویر 8 و 9)

مفهوم محله در شهر قاجاری

محله اگرچه كالبدي با حدود و ثغور معين است و عناصري مشخص دارد، اما مفهومي صرفا كالبدي نيست. جز مواردي بسيار محدود، محله به دلايلي غير كالبدي و در ارتباط با مفاهيم فرهنگي و اجتماعي بسيار پيچيده اي شكل مي گيرد. به طور مثال سابقه عشاير و زندگي عشيره اي در ايران چنان است كه بسياري از مفاهيم و مضامين آنها در شهرهاي ما هم  رسوخ كرده اند. شايد يكي از مهمترين دلايل شكل گيري محله را مي توان وجود يك واحد فاميلي بزرگ در مقياس عشيره دانست. نام گذاري بسياري از محلات شهرها به نام گروهاي ساكن  آنها از قبيل محله عربها يا ارمنيها در بسياري از شهرهاي ايران يا محله بلوچ ها در برخی شهر های ديگر گوياي اين واقعيت است.

عامل اقتصادي نيز از ديگر عوامل شكل گيري محلات است، بسياري از محلات در شهرهاي قديمي بر اساس حرفه هاي فعال در آنها مثلا محله بازار در تهران، محله دباغها در قزوين، و گازرگاه در يزد شكل گرفته اند.عامل مذهبي نيز زماني يكي از مهمترين عوامل در تشكيل محله بوده به ويژه ارامنه. محله بارناوك در تبريز و جلفا در اصفهان هنوز در بافتهاي قديمي وجود دارد.عامل كالبدي به ندرت ولي به عنوان يكي از دلايل شكل گيري محله هم مي تواند مطرح شود. به عنوان نمونه محله آب انبار شش بادگيري در يزد به دليل وجود آب انبار شكل گرفته است.

ابعاد محله تابع قوانيني دقيق نيست، اما مي توان حداقلي براي آن در نظر گرفت. اين حداقل را نوع مراسم مذهبي يا كاركرد عناصر مركز محله تعريف مي كند اما حداكثر ابعاد مشخصي براي محله نمي توان يافت. جز آنكه در صورت توسعه محله پديده اي به نام زير محله شكل مي گيرد و در صورت رشد باز هم بيشتر زير محله و عناصر كالبدي آن در مقياس محله، پديدهاي به نام فرامحله تشكيل مي شود. در تبريز دوره قاجار محله مهادمهين ساختاری فرامحله ای یافته و از محلاتي چون ليل آباد، چرانداب و اهراب تشكيل شده بود. نكته مهم در محلات تاريخي طبقاتي نبودن آنهاست، به اين معني كه در هر محله ای هم اعيان و توانگران  مي زيسته اند و هم فقرا و گاه حتي در همسايگي هم بوده اند. الگوي رايج داستانهاي قديمي در مورد همجواري همسايگان توانگر وفقير گواه اين واقعيت است.

محله در دوره قاجار تحت نظارت و رياست يك شيخ يا معتمد كه از وجهه  مادي و معنوي قابل توجهي برخوردار بود اداره مي شد ولي بيش از هر چيز اداره محله بر اساس همان ساختار عشيره اي فوق العاده مستحكم صورت مي گرفت. در اين نظام هر فرد در جايگاه وي‍ژه اي قرار مي گرفت و وظايف معيني را بر عهده داشت. كدخدايان وظيفه ايجاد نظم اجتماعي را به عهده داشتند و حل اختلاف، دستگيري از فقرا و تصميم گيريهاي اجتماعي هم به عهده آنان بود. در اين نظام پهلوانان، عياران و لوطيها هم نقش انتظامي داشند اگر چه احياي نظم به عهده عوامل حكومتي چون داروغه ها و گزمه ها نيز بود. يكي دیگر از مهمترين مسائل محله ها رابطه آنها با حكومت يود كه دو جنبه مهم داشت: يكي ماليات و ديگري سربازگيري، كه هر دو از طريق كدخدايان و روساي محله انجام مي شد.

محله هميشه يك شريان حركتي داشت كه آن را به مراكز اصلي شهر چون بازار و دروازه ها و مراكز حكومتي متصل مي كرد. عناصر اصلي محله چون ميدان محله، بازارچه، مسجد، تكيه، حمام، آب انبار و يخچال معمولا بر اين محور اصلي قرار مي گرفتند. در محله هاي كوچك همه اين عناصر در اطراف ميدانچه محله گرد مي آمدند و مركزيت محله را تعريف مي كردند. بايد توجه داشت كه محله نه تنها بر اساس مركز بلكه بر اساس مرز آن نيز تعريف مي شد. اين مرز مفهومي چنان دقيق و ملموس بود كه در نقشه هاي دوره قاجاراز شهر هاي مهم ايران به دقت منعكس شده است. (تصویر 11 و 12)

بسيار جالب است كه اين مرز معمولا از پشت ساختمان هاي مسكوني مي گذرد، نگارنده در نائين به موردي برخورد كه صاحب خانه با جديت تمام توضيح مي داد خانه او متعلق به محله درب مسجد بوده ولی یکی از اتاق ها متعلق به محله كلوان است که او پس از خرید به خانه خود متصل کرده و هنوز هم آن اتاق را متعلق به محله کلوان می دانست. اين مسئله از نقش مهم محله در زندگي و مراودات اجتماعي حكايت مي كند.در محله هاي بزرگ كه تعداد عناصر محله همچون حمام، مسجد، آب انبار و واحدهاي تجاري زياد مي شد علاوه بر مركز اصلي، اين عناصر در مراكز فرعي نيز یافت می شد.

سرانجام آنكه در محلات دوره قاجار ،حسينيه ها در اغلب موارد نقش ميدانچه و مركز محله را به عهده داشتند كه گواه تاثير مذهب و به ويژه تشيع در شكل شهر ايراني است. تبريز تنها نمونه اي است كه در آن حسينيه و تكيه به عنوان يك مفهوم كالبدي وجود ندارد و مراسم عزاداري در تيمچه هاي بازار انجام مي شود. اين مسئله را  هم مي توان ناشي از اقليم تبريز و هم نقش بسيار فعال بازار در حيات شهر دانست.

نتیجه گیری

آنچه گفته شد اشاره اي بود به مفهوم غني و پيچيده محله كه در نهايت رشد خود در دوره قاجار موفق شد همه اركان شهر را تابع مفاهيم و روابط خود قرار دهد. شهر قاجاري از طريق اداره شهر توسط تركيبي از نهاد هاي مدني كه محله تبلور كالبدي آن بود به چنان كالبد منسجم و واقعي دست يافت كه شايد هرگز در شهر ايراني تجربه نشده بود. همه چيز از فرهنگ، اقتصاد، عمران و آباداني و نظام اجتماعي در ارتباط با هم و بر اساس مضمون زندگي جاري شكل مي گرفت و از همين رو تضادي لاينحل ميان زندگي مردم و شهر ايجاد نمي شد. نه معماري مزاحم شهر بود و نه شهر مزاحم سكونت. درست است كه شهرهاي اروپايي در آن زمان داراي مترو، فاضلاب و سيستمهاي مديريت شهري پيشرفته بودند، اما شهر قاجاري در واقع تكامل مفهومي تاريخي از مدنيت در تاريخ شهرسازي ايران بود كه به نظر نگارنده بسياري از مفاهيم اجتماعي و مدني آن قابل بازشناسی است.

به اعتقاد نگارنده آنچه شهر قاجاري را به هم ريخت و نظم محلات و مفهوم آن را مختل كرد نه خيابان كشي هاي رضا شاهي و نه توسعه شهري آن زمان، بلكه ايجاد يك دولت تمركز گرا و اداره شهر توسط آن بود كه موجب شد محله كاركرد اجتماعي و عمراني خود را از دست دهد. نهاد وقف هم با ايجاد اداره اوقاف و دولتي شدن آن نقش اجتماعي خود را از دست داد، به اين ترتيب از آن پس نه نيازهاي واقعي مردم و تشكيلات اجتماعي مربوط بلكه تصميم گيريهاي دولتي شكل شهر را تعيين كرد. شايد از همين روست كه هميشه مردم با شهر و قوانين شهري مشكل داشته اند و دارند…

پی نوشت‌ها

 • کیانی؛ محمد یوسف، 1366، شهرهای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 74
 • همان، ص 75
 • فلامکی؛ محمد منصور،1366، مقاله شکل گیری شهرهای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 10
 • حبیبی؛ سید محسن، 1382، نخستین کنگره معماری وشهرسازی ایران، مکتب اصفهان، ص 58
 • همان، ص59
 • بانی مسعود؛ امیر، تاریخ معماری غرب، نشر خاک،1384، ص 192
 • حبیبی؛ سید محسن، 1382، نخستین کنگره معماری وشهرسازی ایران، مکتب اصفهان، ص 64
 • همان
 • فلامکی؛ محمد منصور، 1366،مقاله شکل گیری شهرهای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 10
 • دکتر محسن حبیبی در مقاله ای با عنوان ” مکتب اصفهان، دولت قاجار و سبک تهران” پیرامون مداخلات صورت گرفته در تهران قاجاری می نویسد: «سبك تهران، چون مكتب اصفهان از مداخله در بافت كهن شهري خودداري مي ورزد. دگرگوني هاي ايجاد شده در محله ارگ، ايجاد دارالفنون، تكيه دولت و …. نه به عنوان دخالت هاي سنگين در بافت قديم كه به واسطه وجود امكانات ارضي در محله ارگ صورت مي گيرند، همانطور كه ايجاد خيابانهاي باب همايون، درب اندرون، ناصري (ناصرخسرو) و اكبر آباد (خيام) را نيز به علت استفاده از فضاي خندق نمي توان مداخله سنگين تلقي كرد. “سبك تهران”چون “مكتب اصفهان” بر آن مي شود كه از طريق جابه جايي شهر، جابه جايي هاي اجتماعي را نيز سبب گردد. مركز شهر از سبزه ميدان و ميدان ارگ به ميدان توپخانه انتقال پيدا كند. ولي مفهوم جديد و چهره تازه از ميدان حكومتي، اجتماعي، و فرهنگي به دست داده مي شود، به همان گونه كه خيابان نيز مفهومي جديد مي يابد. اينبار خيابان نه فقط به عنوان تفرجگاه كه به عنوان مكان تجارت و بازرگاني هم نقش بازي خواهد كرد.»
 • پارسی؛ فرامرز، تهرانی؛ فرهاد، بانی مسعود، امیر،بازخوانی نقشه های تاریخی تبریز، 1385، انتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری، ص 94

فهرست تصاویر

 • میدان حکومتی و مجموعه باغ های سلطنتی شاه تهماسب صفوی در قزوین
 • ساختار فضایی شهر اصفهان در دوره صفوی که بر مبنایدو محور ارگانیک (زاینده رود) و طراحی شده (چهارباغ) طراحی شده است.
 • میدان نقش جهان؛ اوج اقتدار نظام شهرسازی صفوی
 • احداث میدان عظیم نقش جهان و تغییر مورفولوژی شهری اصفهان
 • ساخت مجموعه گنجعلی خان کرمان در تداوم ساخت میدانهای حکومتی در عصر صفوی
 • نقشه دارالخلافه تهران (ترسیم موسیو کرشیش؛ 1275ه.ق) در اوایل دوره ناصری و تفکیک محلات تاریخی آن
 • نقشه دارالاخلافه تهران (ترسیم عبدالغفار؛ 1309ه.ق) در اواخر دوره ناصری و تفکیک محلات شهر
 • میدان ارگ در دوره ناصری
 • سبزه میدان و وضعیت کالبدی آن در دوره ناصری
 • بازار تبریز ، بزرگترین سازه آجری جهان، یادگاردوران قاجار که تنها پس از 20 سال از زلزله ویرانگر 1193 هجری قمری، بازسازی شد.
 • نقشه دارالسلطنه تبریز  (ترسیم قراجه داغی؛ 1297ه.ق) که مرز محلات شهردر آن به دقت مشخص شده است.
 • خریطه تبریز در حال انقلاب (ترسیم به سال 1326ه.ق) که مرز محلات شهر در آن به دقت مشخص شده است. به مرز مشخص محلات درگیر انقلاب مشروطه دقت کنید !

منابع

 • مشهدی زاده دهاقانی؛ ناصر، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، دانشگاه علم وصنعت، دی 1373
 • عدل؛ شهریار، اورکاد؛ برنارد، تهران- پایتخت دویست ساله، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، زمستان 1375
 • هردوگ؛ کلاوس، ساختار شکل در معماری ایران وترکستان، واحد پژوهش و ترجمه مهندسان مشاور بانیان، 1376
 • خیرآبادی؛ مسعود، شهرهای ایران، نشر قدس، سال 1376
 • خاکساری؛ علی، محله های شهری در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385
 • فلامکی؛ محمد منصور، فارابی و سیر شهروندی درایران، نشر فضا، سال 1385
 • حبیبی؛ سید محسن، شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1385
 • کیانی؛ محمد یوسف، شهرهای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1366
 • پوپ؛ آرتور، معماری ایران، نشر اختران، 1384
 • کیانی؛ مصطفی، معماری دوره پهلوی اول، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سال 1383
 • پیرنیا؛ محمد کریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1383
 • اردلان؛ نادر، بختیار؛ لاله، حس وحدت، نشر خاک، سال1380
Share with others :
Follow us on Instagram
[instagram-feed id="2139073910"]

Categories

دسته بندی

بستن