طرح مرمت و استحکام بخشی میدان ساعت کرمانشاه|برج ساعت عمادالدوله

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / 1396 / تک بناها / در حال ساخت
  • اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

برج ساعت مسجد عمادالدوله از جمله برج های ساخته شده در مساجد ایران در اواخر عصر قاجار است، که مانند برج ساعت مسجد شاه ( امام خمینی) تهران تهیه و تلاش جامعه در استفاده از تکنولوژی مدرن در اماکن مذهبی ایران است. این برج ساعت با تکنیک مشابه مناره های تاریخی اواخر قاجار ساخته شده پس از ساخت در راستای شمال شرقی، جنوب غربی از راستای قائم منحرف شده است .کندوکاو در دلائل این انحراف از راستای قائم موضوع پروژه مرمت و استحکام بخشی برج ساعت مسجد عمادالدوله است. گام های اصلی پروژه شناخت وضع موجود با تاکید شناخت بستر و ساختار سازه ای بنا در مرحله اول، آسیب شناسی کیفی و کمی مدل سازی المان محدود برج ساعت در مرحله دوم پروژه است. در آخر درمان بنا و جلوگیری از انحراف بیشتر برج از جمله اهداف مرمت و استحکام بخشی این برج است.

Go to top