مطالعات مستند‌نگاری ایستگاه‌ها و تاسیسات ساختمانی راه‌آهن کشور

(بزرگ (بیش از 2000 مترمربع / 1391-1395 / ساخته شده
  • وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ايران، معاونت فنی و زيربنايی

راه آهن ایران با توجه به قدمت و تأثیر بسزایی که در ورود مدرنیته و معماری صنعتی در ایران داشته واجد ارزش های فراوانی می باشد. این پروژه به منظور کشف افزون تر این ارزش ها و شناسایی و معرفی بناهای باارزشی است که در امتداد شبکه راه آهن ایران از اواخر دوره ی قاجار تا پهلوی دوم طراحی و اجرا شده است. از این رو بارویکردی مطالعاتی این بناهارا معرفی نموده و با جمع آوری مطالعات تاریخی، مستندسازی و نقشه برداری از این بناها که در سه سطح انجام گرفته پیش زمینه ای را از برای طرح بهسازی، مرمت و احیاء بناهای با ارزش راه آهن پدید آورده است. همانطور که اشاره شد این پروژه شامل سه سطح بوده که مراحل انجام شده در این سطوح به قرار زیر است: سطح اول: در این بخش به تهیه شناسنامه و ارزش گذاری از کل ایستگاه های راه آهن موجود در کشور پرداخته شده و تمامی این ایستگاه ها با معرفی تصویری و مشخصات ساختمانی از قبیل سال ساخت، معمار، نوع سازه و تیپ معماری و نیز موقعیت جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و تاریخی پیرامون هر ایستگاه در گزارش پرداخته شده است. سطح دوم: در این بخش به بررسی جامع تری از ساختمان های راه آهن پرداخته شده به قسمی که به عنوان نمونه یکی از شاخص ترین و مهم ترین خطوط راه‌آهن کشور، خطِ: شمال مورد مطالعه قرار گرفت. در این بخش علاوه بر مراحل انجام شده در سطح یک ، مطالعات دقیق تری از جمله :نقشه برداری، مستندسازی و رولوه و مطالعات تاریخیِ ژرف تر در این بخش از قرارداد انجام گرفته و تا حدودی به مراحل مربوط به شناخت وضع موجود در تهیه طرح مرمت و احیاء، نزدیک شده است. سطح سوم: در این بخش با توجه به مطالعات پیش تر پروژه، 6 دستگاه از 35 ساختمان ایستگاه موجود در خط شمال که بیشتر از دیگر ساختمان ها واجد ارزش بودند انتخاب گردید و بصورت دقیق تر و با نگاهی مرمتی به آن ها پرداخته شد تا بتوان در قراردادی جداگانه به طرح مرمت و احیاء آن ها پرداخت. در این بخش علاوه بر تهیه کل نقشه ها با مقیاس 50/1 به کلیه ی مراحل: تاسیسات ، تزئینات ، دیتیل های سازه ای و آسیب شناسی توجه شده و زمینه ی جهت پرداختن به طرح بهسازی و مرمت آن ها آماده گشته است.

وضع موجود ایستگاه ها

ایستگاه گرگان
ایستگاه سیمین دشت
ایستگاه سوادکوه

Go to top