طرح مرمت و احیاء دروازه ارگ سمنان

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / 1386-1390 / تک بناها / ساخته شده
  • میراث فرهنگی استان سمنان

دروازه ارگ سمنان در شهر سمنان واقع است. این بنا دروازه شمالی و تنها باقی مانده ارگ سمنان است که در زمان بهمن میرزای بهاءالدّوله فرزند فتحعلی شاه قاجار، ساخته شده است. از نوشته کتیبه روی آن برمی‌آید که ساختمان آن در سال ۱۳۰۲ ه. ق، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و حکمرانی انوشیروان میرزا حکمران سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام به اتمام رسیده است. دروازه ارگ فعلی در واقع دروازه شمالی مجموعه ارگ دولتی قدیم سمنان بوده است. امروزه از مجموعه ارگ دولتی کهن سمنان چیزی باقی نمانده است؛ زیرا در زمان رضا شاه به هنگام ساخت و ساز خیابانها و بناهای نو، تمامی این مجموعه، به جز دروازه شمالی آن تخریب شد. 
مطالعات شناخت و آسیب‌شناسی مشاور که با مستندنگاری دقیق ساختار معماری، تزئینات وابسته به معماری و مانیتورینگ (پایش) ساختار سازه‌ای همراه بود، نشان دهنده ناشاغولی اعوجاج مناره‌های بنا و بروز ترک در اجزای سازه‌ای بنا بود. از همین رو، طرح مرمت و احیاء بنا ضمن توجه به اصلاح ساختارهای معماری، ارتقاء وضعیت جزئیات و مرمت و تثبیت کاشیکاری‌های تزئینی بنا و رفع آسیب‌های رطوبتی، به پایدارسازی مناره‌ها و بازگرداندن آنها به وضعیت قائم از طریق تعویض ستون چوبی میانه مناره‌ها با میکروپایل و تزریق گروت پایه آهکی (همساز با ساختار معماری بنا) اقدام نموده است. نتایج پایش‌های متاخر نشان دهنده وضعیت مناسب مناره‌ها و تثبیت تزئینات آن در دوره پس از مرمت است.

اطلاعات نقشه ها

Go to top