طرح مرمت و احیاء خانه شاکری قم

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / تک بناها / طراحی شده

وضع موجود

عکس تاریخی سال 1335

طرح مرمت


پلان ها ومقاطع

Go to top