طرح رفع خطر و استحکام بخشی پل درالوک

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1391-1395 / تک بناها / ساخته شده
  • شرکت بلند پایه

پل درالوک از آثار دوره بیزانس در شمال عراق است که آثار باقی با نشان از پل با ساختار سازه ای و تزئینات سنگی است.بزرگترین دهانه تاقی پل 15 متری است. به دلیل ساخت نیروگاه و سد ذخیره ای درالوک در 150 متری آن حفاظت از پل تاریخی ضرورت یافته است . این پروژه به صورت طرح و اجرا با همکاری شرکت بلندپایه به عنوان شرکت پیمانکار سد توسط این مهندسان مشاور در دست انجام است . وجه متمایز این پروژه ، همچنین تاکید این مشاور و ناظر ایتالیایی بر مانیتورینگ پل تاریخی پروژه قبل، در حین اجرا و پس از انجام فعالیتهای ساخت سد است، که برای حفاری تونل و غیره لازم بوده که در مدت سه سال اخیر در پل انجام شده است.

وضع موجود

مراحل اجرا

اطلاعات نقشه ها

  آنالیز پل و محدوده

Go to top