(طراحی و اجرای بازار تاریخی ایران ( ایران مال

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / 1391-1395 / اداری-تجاری / ساخته شده
  • شرکت البرز تات

بازار تاريخي ايران مال مجموعه اي است كه بر اساس الگوها و شيوه هاي تاريخي معماري ايران با توجه به بازارهاي تاريخي و بناهاي مرتبط طراحي و ساخته شده است. اين مجموعه بر روي يك محور و راسته اصلي و يك راسته ي فرعي ساخته شده كه چهار گالري و فضاي تجاري را در اطراف اين محورها بوجود آورد است. راسته اصلي بر روي محور جنوبي شمالي قرار گرفته است . در منتهي اليه شمالي مجموعه يكي از وروديهاي اصلي قرار دارد . اين ورودي بر اساس ايوان هاي تاريخي طراحي و اجرا شده است. در طراحي اين ورودي به ايوان هاي تاريخي مانند هشت بهشت نيز ارجاع شده است. 

پلان اين ورودي فضايي است هشت و نيم هشت كه از دو ضلع آن وارد فضاي اصلي بازار خواهيم شد. اضلاع ديگر اين ورودي بر اساس قاب بندي و طاقچه بندي هاي معمول تاريخي تقسيم بندي و تزئين شده است. در منتهي اليه شمالي مجموعه يكي از وروديهاي اصلي قرار دارد . اين ورودي بر اساس ايوان هاي تاريخي طراحي و اجرا شده است. در طراحي اين ورودي به ايوان هاي تاريخي مانند هشت بهشت نيز ارجاع شده است. پلان اين ورودي فضايي است هشت و نيم هشت كه از دو ضلع آن وارد فضاي اصلي بازار خواهيم شد. اضلاع ديگر اين ورودي بر اساس قاب بندي و طاقچه بندي هاي معمول تاريخي تقسيم بندي و تزئين شده است. ستون هاي چوبي در دهانه ورودي يك تقسيم پنج تايي را بوجود آورده است . سر ستون ها بر اساس شيوه ي تاريخي، مقرنس چوبي است كه بر روي يك پايه سنگي قرار گرفته اند. سقف تخت اين ورودي چوبي است كه بر اساس فرم فضا تقسيم بندي شده و با تزئينات چوبي به شيوه معرق چوب با نقش گره كار شده است. علاوه بر سقف ها ، پنجره هاي چوبي گره چيني در تقسيم هفت تايي ديوار مقابل ورودي نيز از ديگر تزئينات چوبي اين فضا هستند. سطوح كلي فضا بر روي ديوارها لچكي هاي بالاي طاق ها به شيوه كشته بري و نقاشي تزئين شده اند. رنگ ها و نقش مايه هاي بكار رفته در تزئينات نيز بر اساس نمونه و رنگ هاي تاريخي برگزيده شده اند

اطلاعات نقشه ها

Go to top